Home Mac OS Utilities Things for macOS 3.12.2 – Tạo ghi chú, quản lý công việc hiệu quả