Home » Mac OS » Utilities » Things for macOS 3.9 – Tạo ghi chú, quản lý công việc hiệu quả