Home Things for macOS 3.15.6 – Tạo ghi chú, quản lý công việc hiệu quả