Home Mac OS Utilities Things for macOS 3.12.3 – Tạo ghi chú, quản lý công việc hiệu quả