Home Mac OS Things for macOS 3.6 – Tạo ghi chú, quản lý công việc hiệu quả