Home » Mac OS » Things for macOS 3.6.1 – Tạo ghi chú, quản lý công việc hiệu quả