Home » Mac OS » Utilities » A Better Finder Rename 11.00 for Mac – Đổi tên file hàng loạt