Home Mac OS A Better Finder Rename 10.31 for Mac – Đổi tên file hàng loạt