Home Mac OS Utilities A Better Finder Rename 11.19 for Mac – Đổi tên file hàng loạt