Home » Mac OS » A Better Finder Rename 10.31 for Mac – Đổi tên file hàng loạt