Home » Mac OS » A Better Finder Rename 10.38 for Mac – Đổi tên file hàng loạt