Home Mac OS Utilities A Better Finder Rename 11.11 for Mac – Đổi tên file hàng loạt