Home Glyphs for macOS Full v2.6.5 – Thiết kế, chỉnh sửa font chữ