Home Windows Graphics & Design FontLab VI 7.0.0.7264 (Win) – Trình chỉnh sửa font chữ toàn diện