Home Waves 10 Complete v23.10.2019 (Win/Mac) – Plugin xử lý âm thanh