Home Waltr 2.6.25 – Chép dữ liệu vào iPhone, iPad dễ dàng