Home JetBrains CLion 2020.1 Full (Win/Mac) – IDE đa nền tảng cho C và C++