Home Flinto 25.2 – Phần mềm thiết kế ứng dụng trên Mac